Holdictionary:GhItlh'a'

mung ghItlh'a'pedia
lup: chIj, Qul
Qaplá' Holdictionary
"tlhab mu'ghom Sov,,


mu' 'um:
Hov lengvuQwI' 'Iw

Hov leng vuQwI'mey - Hov lengvaD vuQwI' maw' Hov lengvuQwI'mey. tlhInganmey Qubbogh Daqterá ghomHátaH Human.


paq
mu' chu':

lop mu' chu', 'ang pong