Hov leng vuQwI'mey

mung ghItlh'a'pedia
Jump to navigation Jump to search
Holdictionary

Holdictionary ghoD ghItlh. tlhab mu'ghom.

Hov lengvuQwI' 'Iw

Hov leng.vuQwI'mey (DIp): Hov lengvaD vuQwI' maw' Hov lengvuQwI'mey. tlhInganmey Qubbogh Daqterá ghomHátaH Human. DaqHoch‘u’ tlhIngan roghvaH nuStaH Human.

Hov leng vuQwI'mey tlhogh