Hov leng

mung ghItlh'a'pedia
Jump to navigation Jump to search
Hov leng

cha'SaD DISmey gene roddenberry qunmey ja' bogh tera'ngan qun Hov leng. meqlI' jIvpu' ghaH 'ej maw'voghDaq jaH. tera' Hovtay' poQbe'meH Qu'vatlh Hoch tera'ngan HovQeD De'.