wIqIpe'DIya

mung ghItlh'a'pedia
(Redirected from Wikipedia)
Jump to navigation Jump to search


wIqIpe'DIya

tera'Daq Human De'Hal'a' wIqIpe'DIya. Internetvogh ghaH. Qo'noSDaq yuQjIjQa' tlhInganmey veS boghpu' wIqIpe'DIya.

tlhIngan wIqIpe'DIya Qaw'[edit]

wIqIpe'DIya waw'mey HIvtaH tlhIngan Dujmey

Qo'noSDaq noylI' moSpu' vu'wI'meH tlhIngan lajbe' wIqIpe'DIya 'ej wIqImeDIa veS pIchpu' tlhInganmey. wIqIpe'DIya ghatlhwI' wIqImeDIa. veS qImHa'meH Heghpu' tlhIngan wIqIpe'DIya. wIqIa tlhIngan wIqIpe'DIyanganmey rom SoQmoHpu' 'ej tlhIngan qawHaq tlhe' Hoch tlhIngan wIqIpe'DIya qawHaq.