romuluSngan mubarak teq tlhInganmey

mung ghItlh'a'pedia
Revision as of 02:15, 13 February 2011 by Renan (talk | contribs) (Created page with '{{GhItNews}} {{DISPLAYTITLE:romuluSngan mubarak teq tlhInganmey}} thumb|right|Duy' jIH <b>kaIro (EGY) - terá.</b> terá eghyptDaq wejmaH DIS terá...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ghItNews ghoD ghItlh. jIv HallIj ghItNews.


Duy' jIH

kaIro (EGY) - terá. terá eghyptDaq wejmaH DIS terá qumta' HosnI mubarak HI' Qotlh tlhInganmey. HaB SoSlI' QuchDun vu'wI' lel Quch 'IQ parHata' roghvaH. vogh joy'ta' ghaH 'ej romuluSngan wo' ngaq ghajta' ghaH. "HoSghaj jIH" vIt ngoD rIn HosnI mubarak. Do' vempu' roghvaH 'ej tlhIngan wo' ngaq joy'ta' ghaH 'ej qum teq. jIv Hem je muS tlhIngan vu'wI'. parHa tera'ngan ghItNews je.

ngoD laD[edit]