tlhIngan Hol yejHaD

mung ghItlh'a'pedia
Revision as of 04:41, 4 June 2010 by Renan (talk | contribs) (Created page with '{{DISPLAYTITLE:tlhIngan Hol yejHaD}} thumb|right|Hov leng: Dap tlhIngan Hol loH rIp ghaH taH '''tlhIngan Hol yejHaD''' 'ej ghotDaj Hol num gha...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

thumb|right|Hov leng: Dap tlhIngan Hol loH rIp ghaH taH tlhIngan Hol yejHaD 'ej ghotDaj Hol num ghaH, ngoDlo'laHbe', Hol jatlh ram 'ej ghaH jatlh Hov leng Hem. terá' DIS 1992 bogh yejHaD 'ej HolQeD pong paq. HolQeD laD tlhIngan Hol yejHaD rap 'ej qep'a' jaH Hum Qum pIj.

tlhIngan Hol yejHaD lo'wI'

  • HoD Kirk
  • Mr. Spock
  • Qel McCoy
  • Scott
  • Marc Okrand
  • SoH

Hov leng HolQeD