patDaq naw' DuHbe'

mung ghItlh'a'pedia
Jump to navigation Jump to search

patDaq naw' DuHbe'

lo'wI' vay' cherbe' 'ej Huj pong ghaH. pIqaD pab lo'wI'mey pong. QuIpu'bogh pong 'oi pagh chu' lo'wI' cher.