Template:Second featured-3

mung ghItlh'a'pedia
Jump to navigation Jump to search

Humanmey HoH tlhIngan je'mey

tlhIngan je'

tlhIngan wo'vaD bepmey chegh german qum 'ej Qaw'tInnuH nIb Qob je'mo' Qo'noSvaD jIp neH 'ej teráDaq yIn buQbogh.

"HumanmeyvaD Qob tlhIngan je'mey" vIt german 'ej yuQvaD qumboqmey pe'. qumvuD Qochbe'be' german be'mey 'ej QuchvaD je'mey lo' Qochbe'.


 » Hoch qun